Αρχική ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Αίτηση περί μη Κατάθεσης Αιτήσεως για Πτώχευση - Δήλωση Παύσης Πληρωμών