ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αίτηση Αναβολής Εκτέλεσης Απόφασης
Αίτηση Για Χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου
Αίτηση Διόρθωσης Ληξιαρχικής Πράξης
Αίτηση Ορισμού Δικαστικού Επιμελητή στο Πλαίσιο της Παροχής Νομικής Βοήθειας
Αίτηση περί Αναβολών Πινακίου
Αίτηση περί Κατάθεσης ή μη Αγωγής για αφαίρεση ή μη Επιμέλειας ή Γονικής Μέριμνας
Αίτηση περί μη Άσκησης Ένδικου Μέσου
Αίτηση περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης
Αίτηση περί μη Κατάθεσης Αιτήσεως για Πτώχευση - Δήλωση Παύσης Πληρωμών
Αίτηση περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Διορισμό Εκκαθαριστή ή Συνεκκαθαριστή
Αίτηση περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Λύση Α.Ε.
Αίτηση περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Συνδιαλλαγή - Εξυγίανση
Αίτηση περί μη Κατάθεσης Δικογράφου
Αίτηση Προσδιορισμού Δικάσιμου κατά Προτίμηση
Αίτηση σε Εισαγγελέα
Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού περί Κατάθεσης ή μη Ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής
Αίτηση Ψυχιατρικής Εξέτασης
Αιτήσης περί μη Προσβολής Κληρονομικού Δικαιωμάτος
Γενική Αίτηση σε Εισαγγελέα
Έκθεση Αίτησης Ακύρωσης Αποφάσεως (430 ΚΠΔ)
Έκθεση Αίτησης Ακύρωσης Αποφάσεως (430 ΚΠΔ) από Πληρεξούσιο Δικηγόρο
Έκθεση Αίτησης Ακύρωσης Διαδικασίας (341 ΚΠΔ)
Έκθεση Εφέσεως (Ποινικό)
Έκθεση Εφέσεως από Πληρεξούσιο Δικηγόρο (Ποινικό)
Έκθεση Καταχώρησης Δήλωσης Αποποιήσης Κληρονομιάς
Έκθεση Παραίτησης από Ένδικα μέσα
Έκθεση Παραίτησης από Ένδικα μέσα από Δικηγόρο Δυνάμει Πληρεξουσίου
Πιστοποιητικό Αρχαιρεσιών
Υπεύθυνη Δήλωση
Αρχική ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ